0
Your cart

Your cart is empty

Browse All departments
Price
  • R0 - R50 (27)
  • R50 - R100 (29)
  • R100 - R250 (39)
  • R250 - R500 (39)
  • R500+ (70)
  • -
Status
Format
Author / Contributor
Publisher

Books > Afrikaans > Regte

Casebook On The South African Law Of Persons / Vonnisbundel Oor Die Suid-Afrikaanse Personereg (Afrikaans, English, Paperback,... Casebook On The South African Law Of Persons / Vonnisbundel Oor Die Suid-Afrikaanse Personereg (Afrikaans, English, Paperback, 5th Edition)
Jacqueline Heaton 2
R774 R685 Discovery Miles 6 850 Save R89 (11%) Ships in 4 - 10 working days

The casebook on the South African law of persons provides clear and concise analysis of the facts and principles enunciated by the courts on the law of persons. It contains commentary and extracts from cases referred to in The South African law of persons.

Toe-Val-Lig: Die Beste Stories van Toeval uit Tjailatyd (Afrikaans, Paperback): Amore Bekker Toe-Val-Lig: Die Beste Stories van Toeval uit Tjailatyd (Afrikaans, Paperback)
Amore Bekker
R245 R211 Discovery Miles 2 110 Save R34 (14%) Ships in 7 - 11 working days

Die geliefde en gewilde Amore Bekker se keuse van die beste, soms ongelooflike ware stories van toeval soos uitgesaai op RSG se middagprogram Tjailatyd. Luisteraars van dwarsoor die land deel hul ervaringe van die vreemde toeval wat ons lewens soms so onverklaarbaar kan aanraak. Amore het net minder as 100 van die beste stories uitgsoek vir 'n boek wat jou sal laat lag, laat huil, en laat wonder.

Strafreg (Afrikaans, Paperback, 6de Uitgawe): R. Snyman Strafreg (Afrikaans, Paperback, 6de Uitgawe)
R. Snyman
R1,167 Discovery Miles 11 670 Ships in 4 - 10 working days
The Law of Evidence: Cases and Statutes / Die Bewysreg: Hofsake en Wetgewing (English, Afrikaans, Paperback, 5th Edition): S.S.... The Law of Evidence: Cases and Statutes / Die Bewysreg: Hofsake en Wetgewing (English, Afrikaans, Paperback, 5th Edition)
S.S. Terblanche, B.C. Naude
R718 R610 Discovery Miles 6 100 Save R108 (15%) In stock

The law of evidence is vital to each legal practitioner and forms part of the curriculum of every South African law qualification. It is compulsory even for some degrees not strictly confined to legal practice, such as certain police and related qualifications. However, the law of evidence is not considered an easy subject, especially not for persons who have never been inside a court of law.

In this work, academics with practical experience of the criminal justice system have selected a number of decided cases as well as statutes relevant to the law of evidence. Illuminating commentary is provided, which should assist any student of the discipline to get to the core of these texts. Due attention has also been paid to the constitutional aspects of the law of evidence.

Die bewysreg is onmisbaar vir elke regspraktisyn en maak deel uit van die leerplan van elke Suid-Afrikaanse regskwalifikasie. Dit is selfs verpligtend vir sommige grade wat nié tot die regspraktyk beperk is nie, soos sekere polisie en verbandhoudende kwalifikasies. Tog word bewysreg as ’n moeilike vak beskou, veral vir diegene wat nog nooit in ’n geregshof was nie.

In hierdie boek het akademici met praktiese ervaring van die strafregstelsel ’n aantal besliste hofsake sowel as wetgewing van toepassing op die bewysreg uitgesoek. Die insiggewende kommentaar wat voorsien word, behoort enige student van bewysreg tot die kern van die tekste te help deurdring. Behoorlike aandag word ook geskenk aan die grondwetlike aspekte van die bewysreg.

Regsalmanak - 100 Stories Uit Ons Regserfenis (Afrikaans, Paperback): Gustaf Pienaar Regsalmanak - 100 Stories Uit Ons Regserfenis (Afrikaans, Paperback)
Gustaf Pienaar
R282 Discovery Miles 2 820 Ships in 10 - 15 working days

Regsalmanak: 100 stories uit ons regserfenis is ’n keur uit die rubriek Regsalmanak wat Gustaf Pienaar sedert 2012 op gereelde grondslag vir LitNet lewer. Die 12 hoofstukke se titels is die 12 maande van die jaar, en elke maand het datumverwante verhale, telkens met ’n regsinhoud. Pienaar put uit gepubliseerde hofverslae vir hierdie vermaaklike dog leersame verhale.

Regter Burton Fourie, wat die voorwoord tot die boek skryf, beskryf Regsalmanak as volg: “Vir almal – jonk en oud – behoort hierdie publikasie van groot waarde te wees, veral om die implementering van regsbeginsels op praktiese vlak te ervaar. In hierdie opsig is die skrywer werklik ’n meester. Regsbeginsels word deur die gebruik van keurige Afrikaans verduidelik en toegepas. Daardeur word soms ingewikkelde regsbegrippe vir almal toeganklik gemaak. Derhalwe is die werk ’n hoogs genotvolle reis deur ons regsgeskiedenis.”

Studentehandleiding Vir Siviele Prosesreg (Afrikaans, Paperback, 7de Uitgawe): Studentehandleiding Vir Siviele Prosesreg (Afrikaans, Paperback, 7de Uitgawe)
R673 R600 Discovery Miles 6 000 Save R73 (11%) Ships in 4 - 10 working days
Legal Terminology - Criminal Law, Procedure and Evidence / Isigama Sasemthethweni: Umthetho Wolwaphulo-Mthetho, Wenkqubo... Legal Terminology - Criminal Law, Procedure and Evidence / Isigama Sasemthethweni: Umthetho Wolwaphulo-Mthetho, Wenkqubo Nobungqina / Regsterminologie: Straf-, Strafproses- En Bewysreg (English, Afrikaans, Xhosa, Paperback)
R2,116 R1,728 Discovery Miles 17 280 Save R388 (18%) Ships in 4 - 8 working days

Legal language, or 'legalese' as it is sometimes called, is a language that many people find hard to understand. This is because some of the words and phrases that lawyers and other legal experts use do not form part of regular everyday communication. However, when these experts speak and write using unfamiliar language it is often because they have to: 'ordinary' language cannot properly or accurately describe the often complex concepts and issues involved. This dictionary bridges the gap between the world of everyday language and the world of legal language. Users can access over 20 000 legal words, each of which is explained in plain English for the benefit of people without a legal background, as well as legal practitioners, law students and other members of the legal profession. The dictionary deals with the areas of criminal law, criminal procedural law and law of evidence, and is aimed at familiarising users with the use of legal language in a number of settings, including the courtroom. A trilingual publication, this English-isiXhosa-Afrikaans dictionary also contains a useful list of Latin terms and phrases, together with explanatory notes, as a centre insert. Synonyms, homonyms and polysemes are identified and explained, and the dictionary provides guidance on the use of abbreviations and how to cross-reference lemmas (headwords).

Criminal Procedure Casebook / Strafprosesreg Vonnisbundel (English, Afrikaans, Paperback, 2nd Edition): G. Kemp, S.S.... Criminal Procedure Casebook / Strafprosesreg Vonnisbundel (English, Afrikaans, Paperback, 2nd Edition)
G. Kemp, S.S. Terblanche, M.M. Watney
R700 R595 Discovery Miles 5 950 Save R105 (15%) In stock

English
The second edition of this bilingual Criminal Procedure Casebook provides the reader with excerpts of judgments that illustrate the most important aspects and underlying principles of South African criminal procedure. It also contains a section on international and transnational criminal matters. This edition includes new topics such as the accused’s capacity to understand proceedings (mental illness and criminal matters), undue delays in criminal matters and child justice.

A summary of the facts and important issues precedes each case excerpt. The excerpts are followed by a critical note evaluating and explaining the relevance and importance of the judgment. The method employed by the authors in their selection of cases reflects a principled approach to the subject. All introductory and explanatory notes are in English and Afrikaans, and Afrikaans judgments are followed by an English translation.

This book will be of invaluable assistance in the study of the dynamic field of criminal procedure. It can be used as a companion to the Criminal Procedure Handbook twelfth ed by Joubert (editor) et al.

Afrikaans
Die tweede uitgawe van die Strafprosesreg Vonnisbundel verskaf aan die gebruiker uittreksels uit hofbeslissings wat die belangrikste aspekte van en beginsels onderliggend aan die Suid-Afrikaanse strafprosesreg illustreer. Dit bevat ook ‘n afdeling wat internasionale en transnasionale strafregtelike aangeleenthede aanraak. Hierdie tweede uitgawe bevat nuwe onderwerpe wat insluit: die beskuldigde se vermoë om verrigtinge te begryp (geestesongesteldheid en strafregtelike toerekenbaarheid), onbehoorlike vertragings in strafregtelike verrigtinge en kinderstrafproses.

Elke uittreksel word voorafgegaan deur ‘n opsomming (in Engels en Afrikaans) van die feite en belangrike kwessies. Die uittreksels word gevolg deur ‘n kritiese aantekening (weereens in Engels en Afrikaans) waarin die belang van die uitspraak oorweeg en verduidelik word. Uitsprake in Afrikaans word gevolg deur ‘n Engelse vertaling. Die skrywers se keuse van uitsprake weerspieël ‘n beginselmatige benadering tot die onderwerp.

Die boek sal nuttig wees by die bestudering van die dinamiese gebied van die strafprosesreg. Dit kan saam met die Strafprosesreghandboek twaalfde uitgawe deur Joubert (redakteur) et al gebruik word.

Casebook on the Law of Delict / Vonnisbundel oor die Deliktereg (English, Afrikaans, Paperback, 5th Edition): J. Neethling,... Casebook on the Law of Delict / Vonnisbundel oor die Deliktereg (English, Afrikaans, Paperback, 5th Edition)
J. Neethling, J.M. Potgieter, T.J. Scott
R1,125 R935 Discovery Miles 9 350 Save R190 (17%) Ships in 4 - 8 working days
Jagkonings (Afrikaans, English, Hardcover): Jagkonings (Afrikaans, English, Hardcover)
R282 Discovery Miles 2 820 Ships in 10 - 15 working days
Kontraktereg: Algemene beginsels (Afrikaans, Paperback, 5de uitgawe): L.F. Van Huyssteen, G.F. Lubbe, M.F.B. Reinecke Kontraktereg: Algemene beginsels (Afrikaans, Paperback, 5de uitgawe)
L.F. Van Huyssteen, G.F. Lubbe, M.F.B. Reinecke
R808 R682 Discovery Miles 6 820 Save R126 (16%) Ships in 4 - 8 working days

Kontraktereg Algemene Beginsels volg 'n analitiese benadering tot die begrippe, beginsels en reels wat op kontrakte betrekking het, en plaas terselfdertyd kontrakte en die kontraktereg in 'n breer regswetenskaplike, grondwetlike en sosiale konteks. Die krag van Kontraktereg Algemene Beginsels le in die skrywers se omvattende gesamentlike kennis van die gemeenregtelike beginsels en die filosofiese onderbou van die kontraktereg, sowel as die invloed van die Grondwet as die bron van afdwingbare sosiale waardes en openbare belang. Die resultaat is 'n werk wat 'n grondige uiteensetting en ontleding van die teoretiese grondslag en struktuur van die Suid-Afrikaanse kontraktereg kombineer met 'n bespreking van die howe se toepassing van die beginsels. Waar die reg nog nie bepaal is nie, word uiteenlopende menings beoordeel en oplossings voorgestel, soms ook met verwysing na buitelandse jurisdiksies. Die werk besin ook oor die koers wat ingeslaan behoort te word om die kontraktereg in ooreenstemming met grondwetlike norme te ontwikkel. Voorstelle word gemaak oor die rol van goeie trou in die sluiting en uitvoering van kontrakte, synde een van die moontlike grondslae vir die ontwikkeling van die gemenereg. Hierdie vyfde uitgawe van Kontraktereg Algemene Beginsels neem kennis van die jongste ontwikkelings in die kontraktereg, veral met betrekking tot die uitwerking van grondwetlike jurisprudensie, goeie trou en nuwe wetgewing oor kontrakte, in die besonder die Wet op Verbruikersbeskerming. Die skrywers bespreek die jongste hofbeslissings om die betrokke regsbeginsels en wetlike bepalings te verduidelik.

Die Vlieende Ovambo En Ander Verhale Van Ou Suidwes (Afrikaans, Paperback): E.T. Meyer Die Vlieende Ovambo En Ander Verhale Van Ou Suidwes (Afrikaans, Paperback)
E.T. Meyer
R186 Discovery Miles 1 860 Ships in 10 - 15 working days

E.T. Meyer matrikuleer in Windhoek, gaan studeer in Suid-Afrika en gee daarna by verskeie skole in die destydse Suidwes onderwys. In sy drie bundels kortverhale, Die vlieende Ovambo, Waar’s my Tande en Tussen krokodille en Kavangovroue herroep hy die ligte kant en verrassende situasies wat hy destyds in hierdie ruwe omstandighede teegekom het.

Deliktereg (Afrikaans, Paperback, 7de Uitgawe): Deliktereg (Afrikaans, Paperback, 7de Uitgawe)
R1,202 R1,045 Discovery Miles 10 450 Save R157 (13%) In stock

Die sewende uitgawe van Deliktereg, wat gelyktydig met die Engelse weergawe hiervan verskyn, is in die geheel hersien en bygewerk in die lig van nuwe gesag en literatuur wat uit die aard van die saak soms 'n aanpassing van regsbeginsels of teoretiese standpunte meegebring het. In die besonder is aandag gegee aan die lewendige akademiese en regterlike debat wat sedert die vorige uitgawe oor die deliksbeginsels gevoer is, veral oor die verhouding tussen onreg­matigheid, nalatigheid en juridiese kousaliteit.

Oloff Die Seerower 3 - Skuim Van Die See (Afrikaans, Paperback): Gerrie Radloff Oloff Die Seerower 3 - Skuim Van Die See (Afrikaans, Paperback)
Gerrie Radloff; Illustrated by Nico Meyer; Edited by Francois Maree
R72 Discovery Miles 720 Ships in 10 - 15 working days

Gerrie Radlof se gewilde Oloff die Seerowerreeks is oorspronklik tussen 1957 en 1961 uitgegee en het daarna reeds vier uitgawes beleef. Die verhale, wat in die 1740's afspeel aan die Kaap de Goede Hoop en die seewee daarom heen, is verwerk om aan te pas by die moderne taalgebruik en aan te sluit by die hedendaagse tiener, maar niks van die oorspronklike sjarme en spanning het in die verwerking verlore gegaan nie. Ook geskik as leesstof vir Afrikaans tweede taal vir ouer leerlinge.

Legal Terminology / Regsterminologie - Criminal Law, Procedure and Evidence / Straf-, Strafproses en Bewysreg (English,... Legal Terminology / Regsterminologie - Criminal Law, Procedure and Evidence / Straf-, Strafproses en Bewysreg (English, Afrikaans, Paperback)
R902 R757 Discovery Miles 7 570 Save R145 (16%) Ships in 4 - 8 working days

Legal language, or ‘legalese’ as it is sometimes called, is a language that many people find hard to understand. This is because some of the words and phrases that lawyers and other legal experts use do not form part of regular everyday communication. However, when these experts speak and write using unfamiliar language it is often because they have to: ‘ordinary’ language cannot properly or accurately describe the often complex concepts and issues involved.

This dictionary bridges the gap between the world of everyday language and the world of legal language. Users can access over 20 000 legal words, each of which is explained in plain English for the benefit of people without a legal background, as well as legal practitioners, law students and other members of the legal profession.

The dictionary deals with the areas of criminal law, criminal procedural law and law of evidence, and is aimed at familiarising users with the use of legal language in a number of settings, including the courtroom. A bilingual publication, this English–Afrikaans / Afrikaans–English dictionary also contains a useful list of Latin terms and phrases, together with explanatory notes, as a centre insert. Synonyms, homonyms and polysemes are identified and explained, and the dictionary provides guidance on the use of abbreviations and how to cross-reference lemmas (headwords).

Die Buffeljagter (Afrikaans, Paperback): Doc Immelman Die Buffeljagter (Afrikaans, Paperback)
Doc Immelman
R153 Discovery Miles 1 530 Ships in 10 - 15 working days

Hoe toets jy die staal van 'n man wat jou beeldskone dogter van jou af wil wegneem? In hierdie roman word die leser op reis geneem deur Angola se jagvelde, op soek na 'n reuse-olifantbul – maar dis meer as 'n dramatiese jagtog. Avontuur, romantiek en manlike drif, Namibie se ruimtes – dit is die kombinasie waarmee Doc Immelman se vreeslose skrywershand dekades al sy meer as 30 000 lesers gevange hou. Self ’n jagter, skryf Immelman uit eerstehandse ervaring. In sy romans bly die harde verlatenheid van die land noordwes van Suid-Afrika ’n werklikheid.

Kalahari-Kind (Afrikaans, Paperback): Willem D. Kotze Kalahari-Kind (Afrikaans, Paperback)
Willem D. Kotze
R153 Discovery Miles 1 530 Ships in 10 - 15 working days

In hierdie bundel loop die skrywer op sy kinderspore terug na die dorre Kalahari soos dit in die 1930's daaruit gesien het en word verskeie gebeure en emosies weer opgeroep: 'n lieflinghond wat in die duinestrate agterbly, 'n verharde pa, ontbering en uiteindelik: liefde. Onder verskeie prikkelende opskrifte – "Die Krismishoenders", "Agarob", "Weggooikinders", "Bruilof vir oom Wessel", "Oubaas Vogelbruck se stompore" – gee die 27 vertellings 'n helder beeld van 'n kind se grootword in die Kalahari. Dr. Willem D. Kotze is in 1931 op die plaas Texas langs die Nossobrivier in Namibie gebore. As kind het hy, agter die karakoeltrop en beeste, sy vader se Kalahariplaas Wilheben deurkruis.

Erfreg (Afrikaans, Paperback, 5th ed): M.J. De Waal, M.C. Schoeman-Malan Erfreg (Afrikaans, Paperback, 5th ed)
M.J. De Waal, M.C. Schoeman-Malan
R630 R539 Discovery Miles 5 390 Save R91 (14%) Ships in 4 - 8 working days

Hierdie is die vyfde uitgawe van die boek wat vir die eerste keer in 1992 as 'n relatief bondige teks, spesifiek gemik op studente in die erfreg, verskyn het. Die boek het egter deur sy opeenvolgende uitgawes tot 'n meer algemene bron vir die Suid-Afrikaanse erfreg ontwikkel. Tog is dit deur sy aanslag, aanbiedingswyse en sistematiek steeds ideaal om ook as handboek in erfregkursusse gebruik te word. Die huidige weergawe poog weereens om aan die leser 'n omvattende oorsig oor die verskillende fasette van die erfreg te gee, met inagneming van die jongste ontwikkelings wat hierdie regsgebied beinvloed het.

Oloff Die Seerower 2: Boek 2 (Afrikaans, Paperback): Gerrie Radloff Oloff Die Seerower 2: Boek 2 (Afrikaans, Paperback)
Gerrie Radloff; Edited by Francois Maree; Illustrated by Nico Meyer
R72 Discovery Miles 720 Ships in 10 - 15 working days

Gerrie Radlof se gewilde Oloff die Seerowerreeks is oorspronklik tussen 1957 en 1961 uitgegee en het daarna reeds vier uitgawes beleef. Die verhale, wat in die 1740's afspeel aan die Kaap de Goede Hoop en die seewee daarom heen, is verwerk om aan te pas by die moderne taalgebruik en aan te sluit by die hedendaagse tiener, maar niks van die oorspronklike sjarme en spanning het in die verwerking verlore gegaan nie. Ook geskik as leesstof vir Afrikaans tweede taal vir ouer leerlinge.

Punt Van Die Swaard (Afrikaans, Paperback): L.J. Botma Punt Van Die Swaard (Afrikaans, Paperback)
L.J. Botma
R239 Discovery Miles 2 390 Ships in 10 - 15 working days

Charles Oertel bevind hom in ’n netelige posisie. Hy is ’n skatryk Vrystaatse boer en het sentimente jeens beide magte wat tydens die Anglo-Boereoorlog slaags raak. Bothma se noukeurige navorsing oor hierdie invloedryke man en sy nasate se lotgevalle tydens en na die oorlog bevestig geboekstaafde kennis maar bied ook nuwe inligting. Daarbenewens is dit ’n boeiende menslike verhaal wat die leser tot nadenke stem. Sou dit anders verloop het as dit nie vir die oorlog was nie? Keer die mens nie die punt van die punt van die swaard self op sy hart nie? Punt van die swaard was in 2005 op die kortlys vir die Louis Hiemstra-prys vir niefiksie.

Kaalvoet Oor Die Berg (Afrikaans, Paperback): Erika Murray-Theron Kaalvoet Oor Die Berg (Afrikaans, Paperback)
Erika Murray-Theron
R153 Discovery Miles 1 530 Ships in 10 - 15 working days
Die swaardvegter (Afrikaans, Paperback): Gerrie Radloff Die swaardvegter (Afrikaans, Paperback)
Gerrie Radloff; Edited by Francois Maree; Illustrated by Douw van Heerden
R72 Discovery Miles 720 Ships in 10 - 15 working days

Gerrie Radlof se gewilde Oloff die Seerowerreeks is oorspronklik tussen 1957 en 1961 uitgegee en het daarna reeds vier uitgawes beleef. Die verhale, wat in die 1740's afspeel aan die Kaap de Goede Hoop en die seewee daarom heen, is verwerk om aan te pas by die moderne taalgebruik en aan te sluit by die hedendaagse tiener, maar niks van die oorspronklike sjarme en spanning het in die verwerking verlore gegaan nie. Ook geskik as leesstof vir Afrikaans tweede taal vir ouer leerlinge.

Contract law casebook / Kontraktereg vonnisbundel (English, Afrikaans, Paperback, 3rd ed): L. Hawthorne, C-J. Pretorius Contract law casebook / Kontraktereg vonnisbundel (English, Afrikaans, Paperback, 3rd ed)
L. Hawthorne, C-J. Pretorius
R705 R599 Discovery Miles 5 990 Save R106 (15%) Ships in 4 - 8 working days

This bilingual casebook is intended as a study aid for students of the general principles of the law of contract. Extracts from leading cases, supplemented by explanatory notes, are set out in traditional textbook style, which should provide students with easy access to cases.

Van Jagter Tot Wildliefhebber (Afrikaans, Paperback): P.J. Schoeman Van Jagter Tot Wildliefhebber (Afrikaans, Paperback)
P.J. Schoeman
R158 Discovery Miles 1 580 Ships in 10 - 15 working days

Jag is ’n avontuur wat jou wegvoer van vier mure na die oop ruimtes van groot Afrika en jou laat kennis maak met ontbering en volharding, met lekker spog en lekker eet. En die oog, die kamera en die sakboekie vervang nie in een dag die jagroer nie. P.J. Schoeman se naam was vir geslagte Afrikaanslesers sinoniem met verhale waarin natuurkennis en natuurgevoeligheid saampraat. Vir diegene wat as jong lesers met Schoeman kennis gemaak het, sal die lees van hierdie hersiene heruitgawe ’n nostalgiese ervaring wees – ’n erfenis om aan vandag se jong lesers oor te dra.

Stillerlewe (Afrikaans, Paperback): Pirow Bekker Stillerlewe (Afrikaans, Paperback)
Pirow Bekker
R20 Discovery Miles 200 Ships in 10 - 15 working days
Free Delivery
Pinterest Twitter Facebook Google+
You may like...
Die Plaag
David van Reybrouck Paperback R58 Discovery Miles 580
Diplomasie En Politiek - Die Pers, Die…
Ulrich Van der Heyden Paperback R20 Discovery Miles 200
Die Brandende Man
Piet Van Rooyen Paperback R39 Discovery Miles 390
Tussen Duine Gebore
Julian De Wette Paperback R20 Discovery Miles 200
Woordweer
Phil du Plessis Paperback R153 Discovery Miles 1 530
Die Kappiekommando, of Boerevroue in…
Johanna Brandt Hardcover R163 Discovery Miles 1 630
Elke Duim 'n Koning
Pieter Fourie Paperback R153 Discovery Miles 1 530
Personereg
T. Boezaart Paperback R526 R456 Discovery Miles 4 560
Elke oggend van die wereld
Pascal Quignard Paperback R20 Discovery Miles 200
Suburbia
Koos Kombuis Paperback R20 Discovery Miles 200

 

Partners