0
Your cart

Your cart is empty

Browse All departments
Price
  • R0 - R50 (30)
  • R50 - R100 (31)
  • R100 - R250 (51)
  • R250 - R500 (57)
  • R500+ (61)
  • -
Status
Format
Author / Contributor
Publisher

Books > Afrikaans > Regte

Toe-Val-Lig: Die Beste Stories van Toeval uit Tjailatyd (Afrikaans, Paperback): Amore Bekker Toe-Val-Lig: Die Beste Stories van Toeval uit Tjailatyd (Afrikaans, Paperback)
Amore Bekker
R235 R202 Discovery Miles 2 020 Save R33 (14%) Shipped within 4 - 8 working days

Die geliefde en gewilde Amore Bekker se keuse van die beste, soms ongelooflike ware stories van toeval soos uitgesaai op RSG se middagprogram Tjailatyd. Luisteraars van dwarsoor die land deel hul ervaringe van die vreemde toeval wat ons lewens soms so onverklaarbaar kan aanraak. Amore het net minder as 100 van die beste stories uitgsoek vir 'n boek wat jou sal laat lag, laat huil, en laat wonder.

Criminal Law Casebook / Strafregsakebundel (English, Afrikaans, Paperback, 5th ed): C.R. Snyman Criminal Law Casebook / Strafregsakebundel (English, Afrikaans, Paperback, 5th ed)
C.R. Snyman 1
R518 R423 Discovery Miles 4 230 Save R95 (18%) Shipped within 4 - 8 working days

This criminal law casebook contains excerpts from the most important South African judgments on criminal law. Some shorter judgments are printed in full. Each case is preceded by a brief summary of the facts in the law followed by a note explaining the importance of the judgment. Afrikaans judgments are translated into English. The book also contains an introduction explaining the meanings of important concepts and expressions found in judgments. This is of great value to students who are inexperienced in reading judgments. The four previous editions of this casebook have proven to be an ideal and necessary aid in the study of criminal law.

Toegepaste Reg Vir Polisiebeamptes (Afrikaans, Paperback, 3de Uitgawe): C.D. Joubert Toegepaste Reg Vir Polisiebeamptes (Afrikaans, Paperback, 3de Uitgawe)
C.D. Joubert
R631 R509 Discovery Miles 5 090 Save R122 (19%) Shipped within 4 - 8 working days

This publication addresses the legal aspects specifically relevant to police officials.

It states, interprets and applies the most general legal principles in the fields of criminal law and criminal procedure (mainly the pre-trial process), and some basic principles of the law of evidence. There is a constant emphasis on the influence of human rights on these fields of law, and especially on policing powers.

Academics, practitioners, justice and police officials collaborated in producing a book that is not only theoretically sound, but also of great practical value.

The Law of Evidence: Cases and Statutes / Die Bewysreg: Hofsake en Wetgewing (English, Afrikaans, Paperback, 5th Edition): S.S.... The Law of Evidence: Cases and Statutes / Die Bewysreg: Hofsake en Wetgewing (English, Afrikaans, Paperback, 5th Edition)
S.S. Terblanche, B.C. Naude
R664 R535 Discovery Miles 5 350 Save R129 (19%) Shipped within 4 - 8 working days

The law of evidence is vital to each legal practitioner and forms part of the curriculum of every South African law qualification. It is compulsory even for some degrees not strictly confined to legal practice, such as certain police and related qualifications. However, the law of evidence is not considered an easy subject, especially not for persons who have never been inside a court of law.

In this work, academics with practical experience of the criminal justice system have selected a number of decided cases as well as statutes relevant to the law of evidence. Illuminating commentary is provided, which should assist any student of the discipline to get to the core of these texts. Due attention has also been paid to the constitutional aspects of the law of evidence.

Die bewysreg is onmisbaar vir elke regspraktisyn en maak deel uit van die leerplan van elke Suid-Afrikaanse regskwalifikasie. Dit is selfs verpligtend vir sommige grade wat ni tot die regspraktyk beperk is nie, soos sekere polisie en verbandhoudende kwalifikasies. Tog word bewysreg as ’n moeilike vak beskou, veral vir diegene wat nog nooit in ’n geregshof was nie.

In hierdie boek het akademici met praktiese ervaring van die strafregstelsel ’n aantal besliste hofsake sowel as wetgewing van toepassing op die bewysreg uitgesoek. Die insiggewende kommentaar wat voorsien word, behoort enige student van bewysreg tot die kern van die tekste te help deurdring. Behoorlike aandag word ook geskenk aan die grondwetlike aspekte van die bewysreg.

Regsalmanak - 100 Stories Uit Ons Regserfenis (Afrikaans, Paperback): Gustaf Pienaar Regsalmanak - 100 Stories Uit Ons Regserfenis (Afrikaans, Paperback)
Gustaf Pienaar
R281 Discovery Miles 2 810 Shipped within 10 - 15 working days

Regsalmanak: 100 stories uit ons regserfenis is ’n keur uit die rubriek Regsalmanak wat Gustaf Pienaar sedert 2012 op gereelde grondslag vir LitNet lewer. Die 12 hoofstukke se titels is die 12 maande van die jaar, en elke maand het datumverwante verhale, telkens met ’n regsinhoud. Pienaar put uit gepubliseerde hofverslae vir hierdie vermaaklike dog leersame verhale.

Regter Burton Fourie, wat die voorwoord tot die boek skryf, beskryf Regsalmanak as volg: “Vir almal – jonk en oud – behoort hierdie publikasie van groot waarde te wees, veral om die implementering van regsbeginsels op praktiese vlak te ervaar. In hierdie opsig is die skrywer werklik ’n meester. Regsbeginsels word deur die gebruik van keurige Afrikaans verduidelik en toegepas. Daardeur word soms ingewikkelde regsbegrippe vir almal toeganklik gemaak. Derhalwe is die werk ’n hoogs genotvolle reis deur ons regsgeskiedenis.”

Explanatory dictionary of politics / Verklarende politieke woordeboek - Bilingual core terms and definitions in political... Explanatory dictionary of politics / Verklarende politieke woordeboek - Bilingual core terms and definitions in political science / Tweetalige kernterme en -definisies in politieke wetenskap (English, Afrikaans, Paperback)
Albert Venter, Susan Botha, Louis du Plessis, Marietta Alberts
R583 R472 Discovery Miles 4 720 Save R111 (19%) Shipped within 4 - 8 working days

The Explanatory Dictionary of Politics (EDP) contains 2 620 key political terms and definitions. The main goal of the EDP is to facilitate a proper understanding of the political realm. The EDP provides assistance to subject specialists and language practitioners. The disciplines involved, which are loosely referred to as the political sciences, include politics, international politics, international relations, African politics, strategic studies, as well as aspects of political development, political administration and political economy. Die Verklarende Politieke Woordeboek (VPW) is gebaseer op die bekroonde tweetalige Nuwerwetse Politieke Woordeboek (NPW) van 2011, en bevat 2 620 politieke kernterme en -definisies. Die hoofdoel van die VPW is om behoorlike begrip van die politieke bestel moontlik te maak. Die VPW verleen hulp aan vakspesialiste en taalpraktisyns. Die dissiplines betrokke en waarna breedweg as die politieke wetenskappe verwys word, sluit in politiek, internasionale politiek, internasionale verhoudinge, Afrikapolitiek, strategiese studies, sowel as aspekte van politieke ontwikkeling, politieke administrasie en politieke ekonomie.

Criminal Procedure Casebook / Strafprosesreg Vonnisbundel (English, Afrikaans, Paperback, 2nd Edition): S.S. Terblanche, G.... Criminal Procedure Casebook / Strafprosesreg Vonnisbundel (English, Afrikaans, Paperback, 2nd Edition)
S.S. Terblanche, G. Kemp, M.M. Watney
R648 R522 Discovery Miles 5 220 Save R126 (19%) In stock

English
The second edition of this bilingual Criminal Procedure Casebook provides the reader with excerpts of judgments that illustrate the most important aspects and underlying principles of South African criminal procedure. It also contains a section on international and transnational criminal matters. This edition includes new topics such as the accused’s capacity to understand proceedings (mental illness and criminal matters), undue delays in criminal matters and child justice.

A summary of the facts and important issues precedes each case excerpt. The excerpts are followed by a critical note evaluating and explaining the relevance and importance of the judgment. The method employed by the authors in their selection of cases reflects a principled approach to the subject. All introductory and explanatory notes are in English and Afrikaans, and Afrikaans judgments are followed by an English translation.

This book will be of invaluable assistance in the study of the dynamic field of criminal procedure. It can be used as a companion to the Criminal Procedure Handbook twelfth ed by Joubert (editor) et al.

Afrikaans
Die tweede uitgawe van die Strafprosesreg Vonnisbundel verskaf aan die gebruiker uittreksels uit hofbeslissings wat die belangrikste aspekte van en beginsels onderliggend aan die Suid-Afrikaanse strafprosesreg illustreer. Dit bevat ook ‘n afdeling wat internasionale en transnasionale strafregtelike aangeleenthede aanraak. Hierdie tweede uitgawe bevat nuwe onderwerpe wat insluit: die beskuldigde se vermo om verrigtinge te begryp (geestesongesteldheid en strafregtelike toerekenbaarheid), onbehoorlike vertragings in strafregtelike verrigtinge en kinderstrafproses.

Elke uittreksel word voorafgegaan deur ‘n opsomming (in Engels en Afrikaans) van die feite en belangrike kwessies. Die uittreksels word gevolg deur ‘n kritiese aantekening (weereens in Engels en Afrikaans) waarin die belang van die uitspraak oorweeg en verduidelik word. Uitsprake in Afrikaans word gevolg deur ‘n Engelse vertaling. Die skrywers se keuse van uitsprake weerspiel ‘n beginselmatige benadering tot die onderwerp.

Die boek sal nuttig wees by die bestudering van die dinamiese gebied van die strafprosesreg. Dit kan saam met die Strafprosesreghandboek twaalfde uitgawe deur Joubert (redakteur) et al gebruik word.

Algemene beginsels van kommersiele reg (Afrikaans, Paperback, 8th ed): H. Schulze, R. Kelbrick, T. Manamela, P. Stoop, E.... Algemene beginsels van kommersiele reg (Afrikaans, Paperback, 8th ed)
H. Schulze, R. Kelbrick, T. Manamela, P. Stoop, E. Manamela, …
R621 R502 Discovery Miles 5 020 Save R119 (19%) Shipped within 4 - 8 working days
Casebook on the Law of Delict / Vonnisbundel oor die Deliktereg (English, Afrikaans, Paperback, 5th Edition): J. Neethling,... Casebook on the Law of Delict / Vonnisbundel oor die Deliktereg (English, Afrikaans, Paperback, 5th Edition)
J. Neethling, J.M. Potgieter, T.J. Scott
R1,041 R824 Discovery Miles 8 240 Save R217 (21%) Shipped within 4 - 8 working days
Afneem van doeltreffende getuieverklarings (Afrikaans, Paperback): Afneem van doeltreffende getuieverklarings (Afrikaans, Paperback)
R419 R347 Discovery Miles 3 470 Save R72 (17%) Shipped within 4 - 8 working days
Kontraktereg: Algemene Beginsels (Afrikaans, Paperback, 5de uitgawe): L.F. Van Huyssteen, G.F. Lubbe, M.F.B. Reinecke Kontraktereg: Algemene Beginsels (Afrikaans, Paperback, 5de uitgawe)
L.F. Van Huyssteen, G.F. Lubbe, M.F.B. Reinecke
R808 R645 Discovery Miles 6 450 Save R163 (20%) Shipped within 4 - 8 working days

Kontraktereg Algemene Beginsels volg 'n analitiese benadering tot die begrippe, beginsels en reels wat op kontrakte betrekking het, en plaas terselfdertyd kontrakte en die kontraktereg in 'n breer regswetenskaplike, grondwetlike en sosiale konteks. Die krag van Kontraktereg Algemene Beginsels le in die skrywers se omvattende gesamentlike kennis van die gemeenregtelike beginsels en die filosofiese onderbou van die kontraktereg, sowel as die invloed van die Grondwet as die bron van afdwingbare sosiale waardes en openbare belang. Die resultaat is 'n werk wat 'n grondige uiteensetting en ontleding van die teoretiese grondslag en struktuur van die Suid-Afrikaanse kontraktereg kombineer met 'n bespreking van die howe se toepassing van die beginsels. Waar die reg nog nie bepaal is nie, word uiteenlopende menings beoordeel en oplossings voorgestel, soms ook met verwysing na buitelandse jurisdiksies. Die werk besin ook oor die koers wat ingeslaan behoort te word om die kontraktereg in ooreenstemming met grondwetlike norme te ontwikkel. Voorstelle word gemaak oor die rol van goeie trou in die sluiting en uitvoering van kontrakte, synde een van die moontlike grondslae vir die ontwikkeling van die gemenereg. Hierdie vyfde uitgawe van Kontraktereg Algemene Beginsels neem kennis van die jongste ontwikkelings in die kontraktereg, veral met betrekking tot die uitwerking van grondwetlike jurisprudensie, goeie trou en nuwe wetgewing oor kontrakte, in die besonder die Wet op Verbruikersbeskerming. Die skrywers bespreek die jongste hofbeslissings om die betrokke regsbeginsels en wetlike bepalings te verduidelik.

Law of property casebook for students / Sakereg vonnisbundel vir studente (English, Afrikaans, Paperback, 8th ed): A.J. Van Der... Law of property casebook for students / Sakereg vonnisbundel vir studente (English, Afrikaans, Paperback, 8th ed)
A.J. Van Der Walt
R645 R520 Discovery Miles 5 200 Save R125 (19%) Shipped within 4 - 8 working days

The purpose of this casebook is to provide an elementary reader of case law and materials for a first course in property law. The layout and structure of case reports and legislation are discussed and explained, and students are provided with practical hints and advice regarding the reading of cases and legislation. One case is reproduced in full and used as an example of how cases should be analysed and read. Other cases are reproduced selectively to allow students to develop and exercise their skills in the analysis and reading of cases. The 8th edition has been updated with new cases until July 2015. The inclusion of cases on constitutional law illustrates the interplay between the common law, constitutional law and legal reform. The Casebook should be used together with Van der Walt and Pienaar's Introduction to the Law of Property (7th edition) and Inleiding tot die Sakereg (7de uitgawe), but references to other textbooks have been included.

Jagkonings (Afrikaans, English, Hardcover): Jagkonings (Afrikaans, English, Hardcover)
R281 Discovery Miles 2 810 Shipped within 10 - 15 working days
Die Vlieende Ovambo En Ander Verhale Van Ou Suidwes (Afrikaans, Paperback): E.T. Meyer Die Vlieende Ovambo En Ander Verhale Van Ou Suidwes (Afrikaans, Paperback)
E.T. Meyer
R186 Discovery Miles 1 860 Shipped within 10 - 15 working days

E.T. Meyer matrikuleer in Windhoek, gaan studeer in Suid-Afrika en gee daarna by verskeie skole in die destydse Suidwes onderwys. In sy drie bundels kortverhale, Die vlieende Ovambo, Waars my Tande en Tussen krokodille en Kavangovroue herroep hy die ligte kant en verrassende situasies wat hy destyds in hierdie ruwe omstandighede teegekom het.

Die Plaag (Afrikaans, Paperback): David van Reybrouck Die Plaag (Afrikaans, Paperback)
David van Reybrouck
R58 Discovery Miles 580 Shipped within 10 - 15 working days

Die plaag is tegelykertyd reisverhaal, avontuurverhaal, speurverhaal, natuurkundige artikel, letterkundige studie en historiese ondersoek. Die skrywer 'n Belgiese joernalis reis na Suid-Afrika op soek na die "dowwe spoor" van Eugene Marais, en word uiteindelik met veel meer as dooie historiese gegewens beloon. Die Nederlandse uitgawe van Die Plaag het die Debuutprijs vir 2002 verower en was op die kortlys van die Gouden Uil-literatuurprys vir 2002. Die vertaling van Van Reybrouck se Nederlandse teks in Afrikaans deur die bekende digter en omroeper doktor Daniel Hugo is n onmisbare toevoeging tot Afrikaanse lesers se kennis van die merkwaardige Eugene Marais se lewe. Hiermee word kultuurgoedere wat deur n Vlaming nagespoor en opgeteken is as t ware huis toe gebring.

Oloff Die Seerower 3 - Skuim Van Die See (Afrikaans, Paperback): Gerrie Radloff Oloff Die Seerower 3 - Skuim Van Die See (Afrikaans, Paperback)
Gerrie Radloff; Illustrated by Nico Meyer; Edited by Francois Maree
R65 Discovery Miles 650 Shipped within 10 - 15 working days

Gerrie Radlof se gewilde Oloff die Seerowerreeks is oorspronklik tussen 1957 en 1961 uitgegee en het daarna reeds vier uitgawes beleef. Die verhale, wat in die 1740's afspeel aan die Kaap de Goede Hoop en die seewee daarom heen, is verwerk om aan te pas by die moderne taalgebruik en aan te sluit by die hedendaagse tiener, maar niks van die oorspronklike sjarme en spanning het in die verwerking verlore gegaan nie. Ook geskik as leesstof vir Afrikaans tweede taal vir ouer leerlinge.

Erfreg (Afrikaans, Paperback, 5th ed): M.J. De Waal, M.C. Schoeman-Malan Erfreg (Afrikaans, Paperback, 5th ed)
M.J. De Waal, M.C. Schoeman-Malan
R583 R472 Discovery Miles 4 720 Save R111 (19%) Shipped within 4 - 8 working days

Hierdie is die vyfde uitgawe van die boek wat vir die eerste keer in 1992 as 'n relatief bondige teks, spesifiek gemik op studente in die erfreg, verskyn het. Die boek het egter deur sy opeenvolgende uitgawes tot 'n meer algemene bron vir die Suid-Afrikaanse erfreg ontwikkel. Tog is dit deur sy aanslag, aanbiedingswyse en sistematiek steeds ideaal om ook as handboek in erfregkursusse gebruik te word. Die huidige weergawe poog weereens om aan die leser 'n omvattende oorsig oor die verskillende fasette van die erfreg te gee, met inagneming van die jongste ontwikkelings wat hierdie regsgebied beinvloed het.

Legal Terminology / Regsterminologie - Criminal Law, Procedure and Evidence / Straf-, Strafproses en Bewysreg (English,... Legal Terminology / Regsterminologie - Criminal Law, Procedure and Evidence / Straf-, Strafproses en Bewysreg (English, Afrikaans, Paperback)
R831 R663 Discovery Miles 6 630 Save R168 (20%) Shipped within 4 - 8 working days

Legal language, or ‘legalese’ as it is sometimes called, is a language that many people find hard to understand. This is because some of the words and phrases that lawyers and other legal experts use do not form part of regular everyday communication. However, when these experts speak and write using unfamiliar language it is often because they have to: ‘ordinary’ language cannot properly or accurately describe the often complex concepts and issues involved.

This dictionary bridges the gap between the world of everyday language and the world of legal language. Users can access over 20 000 legal words, each of which is explained in plain English for the benefit of people without a legal background, as well as legal practitioners, law students and other members of the legal profession.

The dictionary deals with the areas of criminal law, criminal procedural law and law of evidence, and is aimed at familiarising users with the use of legal language in a number of settings, including the courtroom. A bilingual publication, this English–Afrikaans / Afrikaans–English dictionary also contains a useful list of Latin terms and phrases, together with explanatory notes, as a centre insert. Synonyms, homonyms and polysemes are identified and explained, and the dictionary provides guidance on the use of abbreviations and how to cross-reference lemmas (headwords).

Punt Van Die Swaard (Afrikaans, Paperback): L.J. Botma Punt Van Die Swaard (Afrikaans, Paperback)
L.J. Botma
R239 Discovery Miles 2 390 Shipped within 10 - 15 working days

Charles Oertel bevind hom in n netelige posisie. Hy is n skatryk Vrystaatse boer en het sentimente jeens beide magte wat tydens die Anglo-Boereoorlog slaags raak. Bothma se noukeurige navorsing oor hierdie invloedryke man en sy nasate se lotgevalle tydens en na die oorlog bevestig geboekstaafde kennis maar bied ook nuwe inligting. Daarbenewens is dit n boeiende menslike verhaal wat die leser tot nadenke stem. Sou dit anders verloop het as dit nie vir die oorlog was nie? Keer die mens nie die punt van die punt van die swaard self op sy hart nie? Punt van die swaard was in 2005 op die kortlys vir die Louis Hiemstra-prys vir niefiksie.

Die Buffeljagter (Afrikaans, English, Paperback): Doc Immelman Die Buffeljagter (Afrikaans, English, Paperback)
Doc Immelman
R153 Discovery Miles 1 530 Shipped within 10 - 15 working days

Hoe toets jy die staal van 'n man wat jou beeldskone dogter van jou af wil wegneem? In hierdie roman word die leser op reis geneem deur Angola se jagvelde, op soek na 'n reuse-olifantbul maar dis meer as 'n dramatiese jagtog. Avontuur, romantiek en manlike drif, Namibie se ruimtes dit is die kombinasie waarmee Doc Immelman se vreeslose skrywershand dekades al sy meer as 30 000 lesers gevange hou. Self n jagter, skryf Immelman uit eerstehandse ervaring. In sy romans bly die harde verlatenheid van die land noordwes van Suid-Afrika n werklikheid.

Kalahari-Kind (Afrikaans, Paperback): Willem D. Kotze Kalahari-Kind (Afrikaans, Paperback)
Willem D. Kotze
R153 Discovery Miles 1 530 Shipped within 10 - 15 working days

In hierdie bundel loop die skrywer op sy kinderspore terug na die dorre Kalahari soos dit in die 1930's daaruit gesien het en word verskeie gebeure en emosies weer opgeroep: 'n lieflinghond wat in die duinestrate agterbly, 'n verharde pa, ontbering en uiteindelik: liefde. Onder verskeie prikkelende opskrifte "Die Krismishoenders", "Agarob", "Weggooikinders", "Bruilof vir oom Wessel", "Oubaas Vogelbruck se stompore" gee die 27 vertellings 'n helder beeld van 'n kind se grootword in die Kalahari. Dr. Willem D. Kotze is in 1931 op die plaas Texas langs die Nossobrivier in Namibie gebore. As kind het hy, agter die karakoeltrop en beeste, sy vader se Kalahariplaas Wilheben deurkruis.

Oloff Die Seerower 2: Boek 2 (Afrikaans, Paperback): Gerrie Radloff Oloff Die Seerower 2: Boek 2 (Afrikaans, Paperback)
Gerrie Radloff; Edited by Francois Maree; Illustrated by Nico Meyer
R65 Discovery Miles 650 Shipped within 10 - 15 working days

Gerrie Radlof se gewilde Oloff die Seerowerreeks is oorspronklik tussen 1957 en 1961 uitgegee en het daarna reeds vier uitgawes beleef. Die verhale, wat in die 1740's afspeel aan die Kaap de Goede Hoop en die seewee daarom heen, is verwerk om aan te pas by die moderne taalgebruik en aan te sluit by die hedendaagse tiener, maar niks van die oorspronklike sjarme en spanning het in die verwerking verlore gegaan nie. Ook geskik as leesstof vir Afrikaans tweede taal vir ouer leerlinge.

Die Kappiekommando, of Boerevroue in geheime diens - Boerevroue in geheime diens (Afrikaans, Hardcover, 2nd ed): Johanna Brandt Die Kappiekommando, of Boerevroue in geheime diens - Boerevroue in geheime diens (Afrikaans, Hardcover, 2nd ed)
Johanna Brandt
R163 Discovery Miles 1 630 In stock

Die Boereheldin Johanna Brandt, wat bekendheid verwerf het met haar boeke Het concentratie-kamp van Irene (1905), The Petticoat Commando (1913) en Die Kappiekommando (1913) was 'n merkwaardige vrou, besonder intelligent en met sterk leierseienskappe en buitengewone energie. Gedurende die Anglo-Boereoorlog word sy betrek in die spioenasienetwerk van die Transvaalse geheime diens en haar woning word 'n skuilplek vir boerespioene. Vir 'n tyd lank is sy ook kampverpleegster in die Irene-konsentrasiekamp. Na die oorlog neem sy as predikantsvrou 'n leidende rol in die opheffing van die verarmde Boerevrouens en help bou aan die geestelike vorming van 'n nasionale bewussyn en die emansipasie van die vrou.

Beginnersgids Vir Regstudente  (Afrikaans, Paperback, 4th Revised edition): Duard Kleyn, Frans Viljoen Beginnersgids Vir Regstudente (Afrikaans, Paperback, 4th Revised edition)
Duard Kleyn, Frans Viljoen
R643 R518 Discovery Miles 5 180 Save R125 (19%) Shipped within 4 - 8 working days

Beginnersgids Vir Regstudente is bedoel vir studente wat vir die eerste keer met die reg te doen kry.

Dit bied ’n bre, gebruikersvriendelike oorsig van die reg in eenvoudige taal, toegelig met voorbeelde en diagramme. Die klem val op praktiese vaardighede wat nodig is om regte te studeer, om die bronne van die reg te hanteer en om regsnavorsing te doen. ’n Kritiese benadering tot die reg word by studente aangekweek.

Hierdie uitgawe word vergesel van ’n CD-ROM wat bykomstige studiemateriaal en leiding aan studente verskaf.

Die swaardvegter (Afrikaans, Paperback): Gerrie Radloff Die swaardvegter (Afrikaans, Paperback)
Gerrie Radloff; Edited by Francois Maree; Illustrated by Douw van Heerden
R65 Discovery Miles 650 Shipped within 10 - 15 working days

Gerrie Radlof se gewilde Oloff die Seerowerreeks is oorspronklik tussen 1957 en 1961 uitgegee en het daarna reeds vier uitgawes beleef. Die verhale, wat in die 1740's afspeel aan die Kaap de Goede Hoop en die seewee daarom heen, is verwerk om aan te pas by die moderne taalgebruik en aan te sluit by die hedendaagse tiener, maar niks van die oorspronklike sjarme en spanning het in die verwerking verlore gegaan nie. Ook geskik as leesstof vir Afrikaans tweede taal vir ouer leerlinge.

Free Delivery
Pinterest Twitter Facebook Google+
You may like...
Vaardighedewerkboeke Vir Regstudente
A. Kok, A.G. Nienaber, … Paperback R614 R496 Discovery Miles 4 960
Kaalvoet Oor Die Berg
Erika Murray-Theron Paperback R153 Discovery Miles 1 530
Inleiding tot die sakereg
A.J. Van Der Walt, G.J. Pienaar Paperback R736 R590 Discovery Miles 5 900
Van Jagter Tot Wildliefhebber
P.J. Schoeman Paperback R158 Discovery Miles 1 580
Inleiding tot die onderwysreg
I.J. Oosthuizen, J.P. Rossouw, … Paperback R284 Discovery Miles 2 840
Diplomasie En Politiek - Die Pers, Die…
Ulrich Van der Heyden Paperback R20 Discovery Miles 200
Stillerlewe
Pirow Bekker Paperback R20 Discovery Miles 200
Die Wereld Van Susanna Smit
Karel Schoeman Hardcover R315 R299 Discovery Miles 2 990
Twee Vir 'n Stuiwer
W.A. Hickey Paperback  (1)
R143 Discovery Miles 1 430
Die Brandende Man
Piet Van Rooyen Paperback R39 Discovery Miles 390

 

Partners